Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Din: 25.05.2018

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 și reglementările nationale aplicabile, HIAROM INVEST S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Rudeni, Str. Rudeni nr. 79, Hala D, Jud. Ilfov, Romania, în calitate de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, vă informează despre scopurile și metodele de prelucrare a datelor dvs. personale.

CUPRINS

 1. DEFINIȚII
 2. TIPURI DE DATE PROCESATE
 3. SCOPUL PROCESARII DATELOR
 4. CONFIRMAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 5. MODUL DE PROCESARE A DATELOR
 6. COMUNICAREA ȘI TRANSMITEREA DATELOR
 7. RESPONSABIL CU PRELUCRAREA DATELOR
 8. STOCAREA DATELOR PERSONALE
 9. DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE

 

 1. DEFINIȚII

Termeni folosiți vor avea urmatorul inteles:
Date cu caracter personal: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică poate fi identificată, direct sau indirect, cu referire specială la un element de identificare, cum ar fi  nume, prenume,  număr de identificare, date despre locație,  ID online, unul sau mai multe elemente caracteristice ale identității sale fizice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale.

PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL : înseamnă orice operație sau set de operațiuni, efectuate cu sau fără ajutorul proceselor automate și aplicate datelor personale sau seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, conservarea, adaptarea si modificarea, selectarea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, compararea sau interconectarea, limitarea, blocarea, anularea sau distrugerea.

OPERATOR: HIAROM INVEST S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Rudeni, Str. Rudeni nr. 79, Hala D, Jud. Ilfov, Romania care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

PERSOANE IMPUTERNICITE DE OPERATOR: este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Persoana interesata: persoana fizica la care se refera datele cu caracter personal.

 

 1. TIPURI DE DATE PROCESATE

Datele pot fi colectate și procesate de către operatorul de date pentru scopurile detaliate mai jos.
Datele sunt colectate direct de la partea interesată în momentul înregistrării pe site-ul Web sau în baza de date.
Următoarele date personale intra sub incidenta reglementarilor legale privind protectia datelor cu caracter personal: numele, prenumele, adresa de e-mail și de reședință, CNP, data și locul nașterii, achiziții, informatiile de cautare de pe site-ul nostru prin intermediul modulelor cookie, adresa IP, tipul de browser și dispozitivul utilizat. Operatorul de date nu procesează date care nu sunt strict necesare pentru scopurile prezentate mai jos.

 

 1. SCOPUL PROCESARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în următoarele scopuri:

 • a) să garanteze furnizarea serviciilor solicitate îndeplinind corect și în timp util obligațiile care decurg din relația stabilită cu persoana interesata, prin accesarea siteurilor, inclusiv trimiterea de comunicări, informari, legaturi, convorbiri;
 • b) în scopuri administrative și financiar- contabile;
 • pentru înregistrarea in lista de servicii oferite de operatorul de date cu caracter personal sau terti, prin intermediul sistemelor automate, cum ar fi e-mail, fax, SMS sau MMS;
 • pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de persoana interesata și a celor derivate din accesarea si navigația pe site, pentru a defini profilul comercial al persoanei interesate, prin detectarea obiceiurilor de consum, care vizează eficiența serviciului de asistență, monitorizarea gradului satisfacția clientului pentru a asigura o mai bună satisfacere a nevoilor acestuia, atât pentru a trimite materiale informative și / sau publicitare de interes special, prin intermediul sistemelor automate cum ar fi e-mail, fax, SMS sau MMS.

 

 1. CONFIRMAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Furnizarea de date cu caracter personal în scopurile indicate la literele „a“ și „b“ este o condiție necesară pentru furnizarea serviciului.
Consimțământul pentru alte scopuri de prelucrare indicate în punctele „c” și „d” este  opționala.

 

 1. MODUL DE PROCESARE A DATELOR

Datele  cu caracter personal vor fi procesate cu instrumente în format electronic sau în orice caz automatizat sau pe suport de hârtie, în conformitate cu metodele și instrumentele adecvate pentru a garanta securitatea și confidențialitatea datelor, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 și cu legislația aplicabilă. Vor fi luate toate măsurile tehnice, calculator, siguranța organizațională, logistică și procedurală, astfel încât să fie garantat un nivel adecvat de protecție în condițiile prevăzute de reglementările legale, care să permită accesul numai persoanelor imputernicite de operatorul de date cu caracter  personal.

Numai informațiile relevante vor fi procesate si stocate, fara a exceede  tipulului de serviciu furnizat. Datele vor fi gestionate și protejate în medii si pe suporturi ale căror acces va fi sub control constant.

 

 1. COMUNICAREA ȘI TRANSMITEREA DATELOR

Următoarele date pot fi comunicate:

 • tuturor subiecților , inclusiv autorităților publice care au acces la date cu caracter personal în temeiul dispozițiilor legale;
 • unor terțe părți ale căror produse sau servicii sunt oferite sau vândute prin operatorul de date cu caracter personal;
 • companiilor, consultanților sau profesioniștilor responsabili de instalarea, întreținerea, actualizarea și gestionarea hardware-ului și a software-ului pe care operatorul de date personale le utilizează pentru a-și furniza serviciile;
 • Entități publice și / sau private, persoane fizice și / sau persoane juridice (birouri juridice, autorități administrative și fiscale, birouri judiciare, Camere de Comerț, camere și oficii de muncă etc.), în cazul în care este necesară comunicarea pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor contractuale asumate, precum și a obligațiile care decurg din lege.

Nu vor fi furnizate date pentru scopuri statistice sau de cercetare.

 

 1. RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR în conformitate cu art. 28 din Regulamentul UE n. 2016/679 este operatorul de date.

 

 1. STOCAREA DATELOR cu caracter personal referitoare la DATE PERSONALE vor fi păstrate pe timpul necesar asigurarii furnizarii serviciilor.

Datele  personale vor fi stocate și procesate în scopul verificării obiceiurilor de consum și de marketing pentru perioada de timp prevăzută de lege și prevederile Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. După această perioadă, datele personale vor fi transformate în formă anonimă, pentru a nu permite, chiar indirect, identificarea părților interesate.

 

 1. DREPTURILE PARTII INTERESATE

Sub rezerva legislației în vigoare, persoana interesata are dreptul :

 • a) să obțină:

– informații cu privire la originea datelor cu caracter personal, scopurile și metodele de prelucrare, temeiul juridic al prelucrării, logica aplicată în cazul prelucrarii efectuate cu ajutorul instrumentelor electronice și în cazul în care există un proces decizional automat și, în acest caz, importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de procesări;

– indicarea detaliilor de identificare a controlorului de date și a procesatorilor de date;

– indicații despre subiecții sau categoriile de subiecți cărora le-ar putea fi comunicate datele;

– indicarea perioadei de păstrare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, a criteriilor utilizate pentru a determina această perioadă;

– accesul, actualizarea, rectificarea sau integrarea datelor – anularea fără întârziere nejustificată sau limitarea prelucrării;

 – în cazul procesării bazate pe consimțământul persoanei interesate sau prin utilizarea mijloacelor automate, portabilitatea datelor într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de orice dispozitiv și dreptul de a le transfera la un alt operator de date; faptul că operațiunile menționate în alineatele precedente au fost aduse în atenția, de asemenea, în ceea ce privește conținutul lor, celor cărora datele au fost comunicate sau distribuite, cu excepția cazului în care această cerință se dovedește imposibilă sau implică utilizarea de mijloace vădit disproporționate față de dreptul protejat;

 • b) sa revoce consimțământul dat ;
 • c) sa inainteze o plângere către o autoritate de supraveghere;
 • d) sa faca obiecții privind modul de prelucrăre a datelor personale furnizate în scop informativ, de comercializare, de expediere a materialelor publicitare, de vânzare direct, pentru efectuarea de studii de piață sau de comunicare comercială.

 

REGULI DE EXERCITARE A DREPTURILOR

Drepturile de mai sus pot fi exercitate prin cerere fara formalitati catre operatorul de date cu caracter personal la adresa office@hiarom.ro